Nhựa Tiền Phong

Nhựa tiền phong với thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất lớn và nhiệt tâm của một tập thể vững mạnh, NHỰA TIỀN PHONG tự tin vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • NẮP BỊT PVC 160

  22-03-2023 // 685 lượt xem

  Nắp bịt PVC D160 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D160 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D160

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 140

  22-03-2023 // 698 lượt xem

  Nắp bịt PVC D140 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D140 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D140

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 125

  22-03-2023 // 544 lượt xem

  Nắp bịt PVC D125 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D125 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D125

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 114

  22-03-2023 // 751 lượt xem

  Nắp bịt PVC D114 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D114 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D114

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 400

  22-03-2023 // 523 lượt xem

  Tê cong PVC D400 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D400 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D400

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 355

  21-03-2023 // 504 lượt xem

  Tê cong PVC D355 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D355 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D355

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 315

  21-03-2023 // 466 lượt xem

  Tê cong PVC D315 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D315 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D315

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 280

  21-03-2023 // 538 lượt xem

  Tê cong PVC D280 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D280 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D280

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 250

  21-03-2023 // 495 lượt xem

  Tê cong PVC D250 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D250 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D250

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 225

  21-03-2023 // 542 lượt xem

  Tê cong PVC D225 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D225 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D225

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 220

  21-03-2023 // 515 lượt xem

  Tê cong PVC D220 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D220 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D220

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 168

  21-03-2023 // 511 lượt xem

  Tê cong PVC D168 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D168 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D168

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 200

  21-03-2023 // 604 lượt xem

  Tê cong PVC D200 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D200 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D200

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 180

  21-03-2023 // 494 lượt xem

  Tê cong PVC D180 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D180 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D180

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 160

  21-03-2023 // 531 lượt xem

  Tê cong PVC D160 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D160 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D160

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 140

  21-03-2023 // 573 lượt xem

  Tê cong PVC D140 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D140 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D140

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 125

  20-03-2023 // 650 lượt xem

  Tê cong PVC D125 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D125 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D125

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 114

  20-03-2023 // 623 lượt xem

  Tê cong PVC D114 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D114 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D114

  Chi tiết →

 • Y NHỰA PVC 630

  20-03-2023 // 453 lượt xem

  Y nhựa PVC D630 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D630 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D630

  Chi tiết →

 • Y NHỰA PVC 500

  20-03-2023 // 491 lượt xem

  Y nhựa PVC D500 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D500 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D500

  Chi tiết →

 • Y NHỰA PVC 450

  20-03-2023 // 468 lượt xem

  Y nhựa PVC D450 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D450 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D450

  Chi tiết →

 • Y NHỰA PVC 400

  20-03-2023 // 509 lượt xem

  Y nhựa PVC D400 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D400 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D400

  Chi tiết →

 • Y NHỰA PVC 355

  20-03-2023 // 537 lượt xem

  Y nhựa PVC D355 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D355 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D355

  Chi tiết →

 • Y NHỰA PVC 315

  20-03-2023 // 617 lượt xem

  Y nhựa PVC D315 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D315 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D315

  Chi tiết →

 • Y NHỰA PVC 280

  20-03-2023 // 462 lượt xem

  Y nhựa PVC D280 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D280 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D280

  Chi tiết →

 • Y NHỰA PVC 250

  20-03-2023 // 611 lượt xem

  Y nhựa PVC D250 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D250 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D250

  Chi tiết →

 • Y NHỰA PVC 225

  20-03-2023 // 484 lượt xem

  Y nhựa PVC D225 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D225 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D225

  Chi tiết →

 • Y NHỰA PVC 200

  20-03-2023 // 765 lượt xem

  Y nhựa PVC D200 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D200 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D200

  Chi tiết →

 • Y NHỰA PVC 180

  20-03-2023 // 503 lượt xem

  Y nhựa PVC D180 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D180 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D180

  Chi tiết →

 • Y NHỰA PVC 160

  20-03-2023 // 560 lượt xem

  Y nhựa PVC D160 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D160 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D160

  Chi tiết →